www.sonexson.com Kişisel Verilerin Korunma Hakkında Kanun Kapsamında Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğine veri sorumlusu sıfatına sahip olduğumuz ORHAN ÖZTÜRK Şahıs Şirketi (Sonexson olarak anılacaktır) ve iştiraki şirketleri olarak önem vermekteyiz.

Bu kapsamda sonexson.com internet sitemizde bizimle paylaştığınız tüm kişisel verilerinizi teknolojik alt yapısı tamamlanmış, üst düzey yazılımsal ve fiziksel güvenlik ekipmanlarıyla donatılmış sunucularımızda en güvenli şekilde koruyoruz ve saklıyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kanun olarak anılacaktır) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi doğrultusunda şirketimiz Sonexson’a iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu metni sizinle paylaşmaktayız.

İlgili kişi, Kanun kapsamında kişisel verileri veri sorumlusu tarafından işlenen gerçek kişileri ifade etmekte olup tüzel kişilerin ilgili kişi sıfatına sahip olamayacağını, dolayısıyla bu metinde yer alan haklardan yararlanamayacağını hatırlatmak isteriz.

İlgili kişi sıfatıyla Kanun’un 11. Maddesinde yazılı haklarınızı öğrenmek, şirketimize yapacağınız başvurunun yöntemini belirlemek ve yükümlülüklerimiz doğrultusunda kişisel verilerinizin hangi amaçla, yöntemle ve hukuki sebebe dayanarak işlediğimizi anlayabilmek için bu metni dikkatle okumanızı önermekteyiz.

 1. Veri Sorumlusu Kimdir ve Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Okumakta olduğunuz aydınlatma metninde veri sorumlusu ORHAN ÖZTÜRK Şahıs Şirketidir. Kanun’un 3. Maddesinde tanımlandığı üzere veri sorumlusu, ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen, işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek ya da tüzel kişiliği ifade etmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusuna dair detaylı bilgileri aşağıda paylaşıyoruz

Veri Sorumlusu   : ORHAN ÖZTÜRK

Adresi                   : FULYA MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:74 D İÇ KAPI NO:10 ŞİŞLİ - İSTANBUL

Telefon                 : (+90) 212 320 44 29

E-Posta                 : İ[email protected]

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’da ve Aydınlatma Metninde Yazan Terimler ve Anlamları

Okumakta olduğunuz bu metinde ve Kanun’da yazan terimlere ilişkin detaylı bilgileri aşağıda paylaşıyoruz.

Kişisel Veri          : Kimliği belli ya da belirlenebilir olan gerçek kişiye ait  her türlü veriyi,

Açık Rıza             : Konusu belli olan bir hususta bilgilendirilme üzerine özgür  irade ile verilen rızayı,

İlgili Kişi              : Kişisel verileri veri sorumlusu tarafından işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel verilerin

İşlenmesi              : İlgili kişiye ait kişisel verilerin otomatik yollarla ya da veri  kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla kaydedilmesi, korunması, aktarılması, depolanması, yeniden düzenlenmesi, değiştirilmesi, paylaşılması, açıklanması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu   : İlgili kişiye ait kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek ya da tüzel kişiyi,

Veri Kayıt

Sistemi                  : Kişisel verilerin işlenmesi için gerekli alt yapıyı ve verilerin yapılandırılmasını sağlayan sistemi,

Kişisel Verilerin

İmhası                  : Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini ve anonim hale getirilmesini,

Kişisel Verilerin

Anonim Hale

Getirilmesi            : Kişisel verilerin işleme şartlarının ortadan kalkması halinde başka verilerle karşılaştırılsa dahi ilgili kişinin kimliğinin belirlenememesi ve ilişkilendirilememesini,

Kişisel Verilerin

Silinmesi               : Kişisel verilerin işleme şartlarının ortadan kalkması halinde verinin ilgili kişi tarafından erişilemez ve kullanılamaz hale getirilmesini,

Kişisel Verilerin

Yok Edilmesi        : Kişisel verilerin işleme şartlarının ortadan kalkması halinde verinin hiç kimse tarafından erişilemez, kullanılamaz ve geri getirilemez hale getirilmesi işlemini,

Kişisel Verilerin

Aktarılması          : Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası ya da Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında 3. Kişilerle paylaşılmasını,

Kurul                    : Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nu

İfade etmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Veri sorumlusu sıfatıyla bizimle paylaştığınız kişisel verilerinize dair Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklarınız bulunmaktadır. Kanun kapsamındaki haklarınız şeffaf ve anlaşılabilir şekilde bu maddede tanımlanmıştır.

Haklarınız

Metnin 1. Maddesinde yazılı veri sorumlusuna e-posta yolu ile yazılı başvuru yaparak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse hangi kişisel verilerinizin işlendiğine ilişkin bilgi talebinde bulunabilirsiniz.
 3. İşlenen kişisel verilerinizin işlenme amacına ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına dair bilgi alabilirsiniz.
 4. Kişisel verilerinizin aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılan 3. Kişileri öğrenebilirsiniz.
 5. Kişisel verilerinizin yanlış ya da eksik işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini talep edebilirsiniz.
 6. Kanunun 7. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilirsiniz.
 7. Düzeltilen, silinen veya yok edilen kişisel verilerinizin daha önce aktarılan 3. kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz.
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi sonucunda bu verilerin aleyhinize bir sonuç doğurmasına itiraz edebilirsiniz.
 9. Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı yollarla işlendiği kanaatindeyseniz zararınızın karşılanmasını isteyebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Düzenlemeler

Veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin silinmesi sürecinde; Kanun’un 7. Maddesi ila Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik olarak anılacaktır) Üçüncü Bölümü uyarınca gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Kişisel verileriniz, işleme şartlarının ortadan kalkması halinde tarafımızca re’sen ya da talebiniz üzerine silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi sürecine ilişkin tüm kayıtlar 5651 sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere Kanun kapsamında 3 yıl süreyle saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi talebinizi bize ilettiğinizde Yönetmelik’in 7. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca uygun olan yöntemin seçimi şirketimize aittir.

Aksine Kurul kararı alınmadığı sürece kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine ilişkin talepleriniz; kişisel verilerinizin silinmesi imha yöntemi uygulanarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi ya da Anonim Hale Getirilmesi Taleplerinizin İletilmesi

Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine dair tüm taleplerinizi bize bu metnin 1. Maddesinde yazan e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine ilişkin talebinizi şirketimize ilettiğinizde;

 1. Veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalktığı tespit edilirse kişisel verileriniz talebiniz doğrultusunda imha edilir. Bu halde talebiniz en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır ve size elektronik ortamda (e-posta yolu ile) yazılı olarak bildirilir.
 2. Veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması sebebiyle talebiniz doğrultusunda kişisel verileriniz imha edildiğinde; kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişilere bu durum bildirilerek gerekli teknik ve idari önlemleri almasını sağlarız.
 3. Veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkmadığı tespit edildiğinde ise, talebiniz gerekçesi ile reddedilir ve bu durum size en geç 30 gün içinde elektronik ortamda (e-posta yolu ile) yazılı olarak bildirilir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Sürecindeki Hukuki Amaçlarımız ve İşleme Yöntemlerimiz

Veri sorumlusu sıfatıyla bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi hukuki ve meşru amaç ve yöntemlerle, amacına uygun olarak işlediğimizi bilmenizi isteriz.

Kişisel verilerinizi internet sitemiz olan www.sonexson.com URL adresinden yapacağınız alışverişleriniz kapsamında siparişinizi doğru ve eksiksiz şekilde size ulaştırabilmek amacıyla ve indirimlerden, kampanyalardan ve yeni ürünlerden haberdar olmanızı sağlamak amacıyla işlemekteyiz.

Siparişinizin gereğini yerine getirmek ve kampanyalardan haberdar olabilmeniz için bu aydınlatma metninin 6. Maddesinde yazılı kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda işlenmektedir.

Bunun yanı sıra gerek vergisel hükümler, gerekse 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde sözleşmenin kurulabilmesi için gerekli olması sebebiyle de kişisel verileriniz şirketimizce işlenmektedir.

Ayrıca 5651 sayılı kanundan doğan yasal yükümlülüklerimiz ve meşru menfaatlerimiz kapsamında kişisel verilerinizin işlendiğini bilmenizi isteriz.

Kanunun 6. Maddesinde yazılı ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi ve felsefi düşünceniz gibi özel nitelikli hiçbir kişisel veriniz şirketimiz tarafından işlenmemektedir.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Amaçla İşlediğimize İlişkin Şematik Gösterim

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz

Kişisel verilerinizi işleme koşullarımız

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki gerekçeler

Kişisel verilerinizin şirketimize ulaştığı ortam

 • Adınız ve soyadınız
 • E-Posta adresiniz
 • Telefon numaranız
 • Şifreniz
 • Adresiniz
 • Vergi veya T.C. kimlik numaranız
 • Internet sitemize sipariş vermek amacıyla üye olmanızı ve bilgi güvenliğini sağlamak,
 • 6098 sayılı TBK kapsamında sözleşmesel yükümlülüğümüzü yerine getirmek,
 • İndirimlerden, kampanyalardan ve yeni ürünlerden haberdar olmanızı sağlamak amacıyla,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm idari ve adli makamları tarafından talep edilebilecek bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlamak ve paylaşmak,
 • Kullanıcı deneyimini geliştirmek için iş ortaklarımızla ve hukuki süreçlere ilişkin Avukatlarımızla paylaşmak
 • Açık rızanız,
 • Internet sitemizdeki üyeliğiniz bakımından üyelik sözleşmesinin tamamlanması ve ifa edilmesi,
 • Veri sorumlusu ve satıcının sorumluluğu kapsamında meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,
 • Hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için mecburi olması,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bilgi verme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi
 • sonexson.com ve tüm etki alt alan adları
 • IP adresiniz
 • Tarayıcı çerezleri (cookies)
 • Lokasyonunuz
 • Ziyaret trafiği verisi
 • 6698, 5651 ve 5237 sayılı kanunlardan doğan tüm hukuki ve cezai sorumluluklarımızı yerine getirmek,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm idari ve adli makamları tarafından talep edilebilecek bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlamak ve paylaşmak,
 • Anonim kullanıcı verileri ile kullanıcı deneyimlerini geliştirmek ve teknik alt yapımızı güçlendirmek
 • Açık rızanız,
 • Internet sitemizdeki üyeliğiniz bakımından üyelik sözleşmesinin tamamlanması ve ifa edilmesi,
 • Veri sorumlusu ve satıcının sorumluluğu kapsamında meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,
 • Hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için mecburi olması
 • sonexson.com ve tüm etki alt alan adları

*Tarayıcı çerezleriniz ve trafik verileriniz alt yapımızı geliştirmek adına anonim olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Sürecinde Hukuki Kurallar ve İlkelerimiz

Kanun kapsamında işlediğimiz kişisel verilerinizi bu maddede sıraladığımız kurallar ve ilkeler kapsamında işlemekteyiz. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • Kanunda öngörülen usul ve esaslara birebir uygun olarak,
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarımız doğrultusunda,
 • İşleme amacına uygun, bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Veri işleme şartları devam ettiği sürece

tüm uygun teknik ve idari alt yapımızla en güvenli şekilde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması Süreci

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz bu maddede yazılı 3. Kişilerle amacına uygun olarak paylaşılmaktadır. Bu kapsamda;

 1. Kişisel verileriniz 5651 sayılı Bilişim Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6098 sayılı KVKK ile diğer tüm mevzuat kapsamında Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm adli ve idari makamları tarafından talep edilmesi halinde paylaşılmaktadır.
 2. Kişisel verileriniz, şirketimize ulaştığı ortam olan sonexson.com internet sitemizin hosting (barınma) hizmetini aldığı İstanbul/ Türkiye merkezli Burtinet İnternet Hizmetleri şirketiyle verilerinizin depolanması ve saklanması amacıyla paylaşılmaktadır.
 3. Kişisel verileriniz yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla teknik alt yapımızı geliştirmek ve müşterilerimizin ürün ve sipariş deneyimlerini geliştirmek amacıyla paylaşılmaktadır.
 4. Kişisel verileriniz, kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve gerekli olduğu takdirde adli ve idari sürecin takibi amacıyla Avukatlarımızla paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, meşru ve hukuki amaçlarla, Kanunda ve ikincil mevzuatta bulunan hükümler kapsamında amaçlarımıza uygun, ölçülü ve sınırlı şekilde paylaşılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinize Dair Aldığımız Önlemler ve Kanuni Yükümlülüklerimiz

Kişisel verilerinizin güvenliğine azami surette özen göstermekteyiz. Bu doğrultuda Kanunun 12. Maddesinde yazılı veri güvenliğine ilişkin tüm önlemleri aldığımızı bilmenizi isteriz. Bu kapsamda;

 • Kişisel verilerinizin hukuka ve kanuna aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilerinize hukuka ve kanuna aykırı olarak erişilmesini engellemek,
 • Kişisel verilerinizin üst düzey güvenlik ekipmanlarıyla muhafazasını sağlamak

amaçlarıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına oluşturduğumuz teknik ekibimizle gerekli tüm denetimler belirli periyodlarla yapılmaktadır. Tüm bu güvenlik tedbirlerimize karşın kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak elde edilmesi halinde ilgili kişi sıfatıyla tarafınıza ve Kurul’a gerekli bilgilendirmeyi yapacağımızı, ihlal durumunu internet sitemiz üzerinden ilan edeceğimizi bilmenizi isteriz.

 1. Kanun Kapsamındaki Haklarınızı Kullanma Usulü ve Cevap Süreci

İlgili kişi sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz bakımından Kanun’un 11. Maddesinde ve bu metnin 3. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak amacıyla bu metnin 1. Maddesinde yazılı Veri Sorumlusu’na ait e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Taleplerinizi, niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırarak size bilgi vereceğiz. Fakat talep ettiğiniz işlem, niteliğine göre maliyeti gerektiriyorsa Kurul’un yayınladığı ücret tarifesine göre ücret talep edebiliriz.

Talepleriniz, yazılı başvurunuzun e-posta adresimize ulaştığı tarih itibariyle 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bu doğrultuda yazılı talepleriniz tarafımızca;

 • Kabul edilebilir,
 • Gerekçesi açıklanmak şartıyla reddedilebilir,

Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği şirketimizce derhal yerine getirilecektir. Kanun’un 14. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca taleplerinizi veri sorumlusu sıfatıyla tarafımıza iletmeden önce Kurul’a şikayet başvurusu yapmanız halinde, başvurunuzun Kurul tarafından reddedileceğini bilgilerinize sunmak isteriz.

Kanunun 11. Maddesinde yazılı haklarınızı kullanabilmek için göndereceğiniz e-posta adresinde aşağıdaki bilgilerin bulunduğundan emin olunuz. Aksi halde başvurunuz geçerli olmayacaktır.

 1. Adınız, soyadınız, adresiniz ve T.C. kimlik numaranız,
 2. Yabancı uyruklu iseniz pasaport numaranız, uyruğunuz ve ülkenizdeki vatandaşlık numaranız,
 3. Talebinize cevap verebilmemiz için gerekli olan e-posta adresiniz,
 4. İnternet sitemizdeki üyelik bilgileriniz içinde yer alan e-posta adresiniz ve telefon numaranız,
 5. Talebinizin açık ve anlaşılabilir izahı ile talep neticesi

Kanunun 11. Maddesindeki haklarınıza dair taleplerinizi en hızlı ve etkin şekilde çözerek size ulaşabilmemiz için gerekçelerinizi oluşturan tüm bilgi ve belgeleri e-posta ekine eklemenizi tavsiye etmekteyiz.

 1. Uygulama ve Yürürlük

Okumakta olduğunuz Aydınlatma Metni, Kanun’un “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi kapsamında, aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki bu Aydınlatma Metni’ne www.sonexson.com/kvkk URL adresinden üyeliksiz ve hiçbir koşul olmadan ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu aydınlatma metni yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup bu metinde yazan hükümler ile mevzuat hükümlerinin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri geçerli sayılacaktır.

Kanun koyucu tarafından mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi halinde aydınlatma metni kanuni değişikliğe uygun olarak güncellenecektir. Kullanıcılarımız güncel aydınlatma metnine internet sitemizden ulaşabilirler. Kullanıcılarımızın internet sitemizi her ziyaretinde bu aydınlatma metnini okuduğu, anladığı ve kabul ettiği kabul görecektir.

Bu aydınlatma metni toplam 11 madde ve alt hükümlerden oluşmaktadır. Aydınlatma metni 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu koruması kapsamında bir eserdir ve tüm yasal hakları ORHAN ÖZTÜRK Şahıs Şirketi’ne aittir. Bu eserin değiştirilmesi, kullanılması, değiştirilerek kullanılması 5846 sayılı Kanun’un 71. Maddesine göre suçtur ve 1 yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası bulunmaktadır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR